• Duurzaam
 • Snel
 • Persoonlijk
 • Eerlijk

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden downloaden

Inhoudsopgave

Module 1. Algemeen

 1. Definities
 2. Bedrijfsgegevens
 3. Toepasselijkheid
 4. Offertes
 5. Totstandkoming van de overeenkomst
 6. Acceptatie
 7. Ophalen van zendingen
 8. Bezorgen van zendingen
 9. Transport en verplichtingen van Groenbezorgen
 10. Wijzigen en annuleren
 11. Betalingen / Opschorting
 12. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
 13. Risico en aansprakelijkheid
 14. Klachten en geschillen
 15. Bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens
 16. Conversie
 17. Wijziging

Module 2. Aanvullende diensten

 1. Toepasselijkheid Module 2
 2. Extra zeker
 3. Aangetekend
 4. Handtekening voor ontvangst
 5. Niet bij de buren

Module 1: Algemeen

Artikel 1: Definities

In deze algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • Algemene voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle diensten van Groenbezorgen.
 • AVC: De Algemene Vervoers Condities in de laatste versie.
 • AVK: De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten in de laatste versie.
 • Bezorgadres: Het adres of postbusnummer en postcode van ontvanger waar de zending dient te worden bezorgd, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
 • Bezorgafspraak: Een tussen opdrachtgever en Groenbezorgen overeengekomen datum en tijdvak waarin een zending aan de ontvanger geleverd dient te worden.
 • Bezorgen: Het geheel van handelingen dat Groenbezorgen tegen vergoeding verricht om de zending op het bezorgadres af te leveren.
 • Groenbezorgen: De B.V. (Besloten Vennootschap) Groenbezorgen.
 • Koerier: Degene die een zending van de opdrachtgever van A naar B vervoert en daarbij aflevertijd of termijn van de opdrachtgever in acht neemt.
 • Ontvanger: Geadresseerde, (mede)bewoner of ondergeschikte, werkzaam op hetzelfde afleveradres aan wie de zending afgeleverd dient te worden, zoals vermeld op de bij de zending aangeleverde documenten. Dit kan ook de opdrachtgever betreffen.
 • Ophaaladres: Het adres en postcode van de locatie, waar de zending opgehaald kan worden, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
 • Ophaalafspraak: Een tussen opdrachtgever en Groenbezorgen overeengekomen datum en tijdvak waarin een zending bij de opdrachtgever opgehaald dient te worden.
 • Ophalen: Het geheel van handelingen dat Groenbezorgen tegen vergoeding verricht om de zending op het ophaaladres op te halen.
 • Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van Groenbezorgen.
 • Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Groenbezorgen, op welke wijze dan ook, en elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van een door Groenbezorgen te leveren dienst aan de opdrachtgever.
 • Overmacht: Een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Groenbezorgen ligt. Voorbeelden zijn extreme weersomstandigheden of ongevallen.
 • Schriftelijk: Documenten op schrift of per e-mail.
 • Zending: Een zaak of geheel van zaken die gelijktijdig van opdrachtgever naar geadresseerde worden vervoerd.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 2: Bedrijfsgegevens

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op Groenbezorgen. De volledige bedrijfsgegevens zijn:

 • Handelsnaam: Groenbezorgen B.V.
 • Gevestigd: Udenseweg 2, 5405 PA te Uden
 • KvK-nummer: 83259120
 • BTW-identificatienummer: NL862797238B01
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Op alle producten en diensten, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die met Groenbezorgen zijn of worden aangegaan, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Alle opdrachten worden door Groenbezorgen onder de Algemene Voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en een dergelijke afspraak door Groenbezorgen is bevestigd. Groenbezorgen heeft het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en verwijst naar de meest recente versie op haar website.
 2. Voor zover de Algemene Voorwaarden hiervan niet afwijken, zijn op alle Overeenkomsten voorts de AVK en de AVC van toepassing.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 4: Offertes

 1. Elke aanbieding en offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders in de offerte vermeld. De offerte is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Bij de aanvraag van een offerte wordt degene die de offerte accepteert en goedkeurt geacht de opdrachtgever rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden geaccepteerd.
 3. Een offerte wordt afgegeven op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien opdrachtgever deze gegevens wijzigt, is het aan Groenbezorgen om de geldigheid van de offerte te bepalen. Mochten er in de uitvoering afwijkingen geconstateerd worden in de gegevens ten opzichte van de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, behoudt Groenbezorgen zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving van de wijziging of afwijking het tarief in rekening te brengen dat Groenbezorgen zou hebben gehanteerd indien de door de opdrachtgever verstrekte gegevens juist zouden zijn geweest. Staking van de opdracht door Groenbezorgen laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand indien Groenbezorgen dit schriftelijk overeen komt of doordat de opdrachtgever de door Groenbezorgen overlegde prijsopgave voldoet en het bedrag op de rekening van Groenbezorgen is bijgeschreven.
 2. Groenbezorgen kan niet worden gehouden aan eventuele druk-, schijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in de offerte.
 3. Indien Groenbezorgen en opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst aangaan, vervangt deze alle eerdere voorstellen, correspondentie of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling.
 4. Overeenkomsten die niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Groenbezorgen eerst bindend na een schriftelijke bevestiging van Groenbezorgen.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 6: Acceptatie

 1. Ten aanzien van de aflevering, verpakking en vervoer van zendingen gelden de door Groenbezorgen aangegeven regels. De door Groenbezorgen bevestigde prijzen gelden slechts voor zover de genoemde formaten, gewichten, aantallen e.d. overeenkomen met die van het afgeleverde of opgehaalde materiaal.
 2. Groenbezorgen kan het vervoeren van een zending, desgevraagd zonder opgaaf van redenen, weigeren, staken of opschorten indien:
  • De opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden die Groenbezorgen heeft gesteld tot acceptatie van het vervoer van de zending;
  • De door de opdrachtgever verstrekte informatie tegenstrijdig is met de werkelijke situatie;
  • Het vervoer van de goederen gevaar kan opleveren voor personen of zaken;
  • De zending naar inhoud, vorm of doel naar het oordeel van Groenbezorgen strijdig is met bepalingen in het CMR-verdrag, andere wettelijke bepalingen of van de overheid afkomstige regelgeving;
  • De opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van een andere overeenkomst met Groenbezorgen.
  • Groenbezorgen een andere gegronde reden heeft tot weigering, staking of opschorting.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 7: Ophalen van zendingen

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de zendingen op een met Groenbezorgen overeengekomen ophaalmoment en -locatie klaarstaan en zodoende door Groenbezorgen kunnen worden meegenomen, tenzij anders door de opdrachtgever en Groenbezorgen is overeengekomen.
 2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Groenbezorgen tijdig in het bezit is van de benodigde informatie voor het succesvol ophalen van de zendingen.
 3. Overeengekomen bezorgafspraken gelden slechts indien de te bezorgen zending tijdig op de overeengekomen plaats is aangeboden.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 8: Bezorgen van zendingen

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de zendingen op de met Groenbezorgen overeengekomen bezorgafspraak door een daarvoor bevoegde persoon in ontvangst genomen kunnen worden, tenzij anders met opdrachtgever is overeengekomen.
 2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Groenbezorgen tijdig in het bezit is van de benodigde informatie voor succesvol bezorgen van de zendingen.
 3. Groenbezorgen biedt zendingen die als pakket zijn aangeleverd, standaard eenmaal aan. Verdere afhandeling als een extra bezorgpoging, retourneren of opslag gaat in overleg met de opdrachtgever.
 4. Indien de opdrachtgever verzuimt zich te houden aan de afspraken zoals beschreven in artikel 7.1, zijn er voor het opnieuw ophalen van de zending kosten verschuldigd.
 5. Indien de opdrachtgever verzuimt zich te houden aan de afspraken zoals beschreven in artikel 8.1, zijn er voor het opnieuw bezorgen van de zending kosten verschuldigd.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 9: Transport en verplichtingen van Groenbezorgen

 1. Aan het totaal te vervoeren volume en gewicht is een maximum gesteld. Groenbezorgen behoudt zich het recht om dit maximum te allen tijde te kunnen bepalen.
 2. Groenbezorgen is verplicht de zendingen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst te nemen.
 3. Groenbezorgen is verplicht om de voor vervoer bestemde zendingen af te leveren in de staat waarin deze aan Groenbezorgen zijn aangeboden.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 10: Wijzigen en annuleren

 1. De opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren tot 48 uur voor het aanbieden van de zending door de opdrachtgever.
 2. Indien de opdrachtgever binnen 48 uur voor het aanbieden van de zending door de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is Groenbezorgen gerechtigd een bedrag tot maximaal het overeengekomen tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De opdrachtgever kan een wijziging in het ophaaladres doorgeven tot 30 minuten voor het moment van ophalen. De opdrachtgever kan een wijziging in het bezorgadres doorgeven tot het moment van levering.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 11: Betalingen / Opschorting

 1. Alle betalingen door opdrachtgever dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na ommekomst van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Groenbezorgen is te allen tijde gerechtigd een geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling te vragen alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de opdracht. Deze betaling dient binnen 14 dagen na daartoe strekkend verzoek te zijn voldaan. Indien opdrachtgever hierbij in gebreke blijft, is Groenbezorgen gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot alle openstaande betalingen zijn voldaan. De kosten die Groenbezorgen heeft gemaakt als direct gevolg van de opschorting, zoals de kosten van retouren en annuleringskosten, zijn dan direct opeisbaar. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan één maand, kunnen de werkzaamheden per maand in rekening worden gebracht.
 2. Iedere betaling wordt eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten, rente en hoofdsommen (in die volgorde), waarbij oudere vorderingen voorrang krijgen.
 3. Vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast zijn de daadwerkelijke gemaakte interne en externe kosten van Groenbezorgen ter vaststelling van schade, aansprakelijkheid en eventuele juridische bijstand voor rekening van de opdrachtgever.
 4. In geval van wanbetaling is Groenbezorgen gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de openstaande vorderingen zijn voldaan. Daarnaast worden alle vorderingen uit alle overeenkomsten tussen Groenbezorgen en de opdrachtgever, onmiddellijk en volledig opeisbaar. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Groenbezorgen een deugdelijke bankgarantie te stellen voor al zijn verplichtingen jegens Groenbezorgen.
 5. Groenbezorgen heeft tegenover ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die zij in verband met de Overeenkomst onder zich heeft, indien en voor zover opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Tegenover de afzender kan Groenbezorgen het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen aan haar nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten. Tegenover de geadresseerde, die in hoedanigheid tot voorgaande vervoersovereenkomsten toetrad, kan de vervoerder het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met die overeenkomsten.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 12: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de zendingen en de inhoud daarvan die zij in het kader van de overeenkomst aan Groenbezorgen ter beschikking stelt.
 2. De opdrachtgever is tegenover Groenbezorgen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de aangeboden zendingen aan de bedrijfsmiddelen of personen in dienst van Groenbezorgen, indien deze aantoonbaar veroorzaakt is door een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 13: Risico en aansprakelijkheid

 1. Groenbezorgen is, behoudens overmacht aansprakelijk voor schade aan of verlies van de zaken als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Groenbezorgen uit hoofde van de overeenkomst. De schadevergoeding die Groenbezorgen in dat geval is verschuldigd, is beperkt tot een bedrag van €3,40 per kilogram van de beschadigde of verloren zaken.
  Indien de zaken worden afgeleverd na het verstrijken van een expliciet overeengekomen tijdstip danwel na afloop van een expliciet overeengekomen fatale termijn is, behoudens overmacht, de overeengekomen vergoeding niet verschuldigd. Indien de opdrachtgever als gevolg daarvan schade - niet zijnde schade aan de zaken - heeft geleden, is Groenbezorgen gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van twee keer de overeengekomen vergoeding.
  Indien Groenbezorgen gebruik maakt van derden voor het (verder) doen vervoeren van de zaken, dan handelt Groenbezorgen daarbij in de hoedanigheid van expediteur en is de aansprakelijkheid van Groenbezorgen in die hoedanigheid beperkt tot € 3,40 per kilogram van de beschadigde of verloren zaken; Groenbezorgen is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van verdere of ander schade.
 2. Groenbezorgen is niet aansprakelijk voor verliezen of schades die voortvloeien uit omstandigheden buiten de invloedssfeer van Groenbezorgen. Tot deze omstandigheden behoren, maar zijn niet beperkt tot, handelingen of nalatigheden van personen die niet in dienst zijn van Groenbezorgen of die niet door Groenbezorgen gecontracteerd zijn, zoals bijvoorbeeld de Afzender, de Ontvanger, derden, douane of andere overheidsfunctionarissen.
 3. Groenbezorgen is niet aansprakelijk voor fouten of onduidelijkheden in door opdrachtgever of derden aangeleverde gegevens, waaronder adressen, noch voor de gevolgen daarvan.
 4. Schade aan verzonden materiaal ontstaan tijdens het door Groenbezorgen verzorgde transport is voor risico en rekening van de opdrachtgever, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers van Groenbezorgen.
 5. Groenbezorgen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen die Groenbezorgen heeft uitgevoerd op nadrukkelijk aangeven van de opdrachtgever.
 6. Groenbezorgen is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade.
 7. Groenbezorgen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de opdrachtgever, ontstaan doordat een ander dan de geadresseerde de zending in ontvangst heeft genomen.
 8. Groenbezorgen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de opdrachtgever, ontstaan doordat de zending naar de stelling van de opdrachtgever kwijt is geraakt maar volgens het afleverbewijs wel is afgeleverd.
 9. Elke aansprakelijkheid van Groenbezorgen in geval van overmacht aan haar zijde is uitgesloten. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke van de wil van Groenbezorgen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of deze omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Groenbezorgen brengt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte van een mogelijke toestand van overmacht.
 10. Opdrachtgever heeft in de volgende gevallen geen recht op een schadevergoeding:
  • In verband met de aard of een gebrek van de zending zelf;
  • Ten aanzien van gebruikssporen of beschadigingen en al dan niet onbekende gebreken aan de zending die reeds voor het transport aanwezig waren;
  • Schade ontstaan als gevolg van onvoldoende of ondeugdelijke verpakking van de zending;
  • Het niet tijdig, onjuist of gebrekkig aanleveren van het juiste ophaal- en/of bezorgadres;
 11. Iedere klacht van de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat de specifieke aan deze klacht ten grondslag liggende dienst door Groenbezorgen is uitgevoerd, door Groenbezorgen schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd te zijn ontvangen. Elk recht op schadevergoeding verband houdende met een uit hoofde van een met Groenbezorgen aangegane Overeenkomst vervalt indien een klacht niet binnen 10 werkdagen na datum van verzending is ingediend. Dat geldt in het bijzonder voor:
  • Breukgevoelige goederen;
  • Schade aan televisies en monitoren die is ontstaan door het bewijzen van de ophanging van de beeldbuis;
  • Schade aan artikelen waarbij de afmetingen en/of het gewicht het overeengekomen maximum overschrijdt;
  • Schade die is ontstaan aan harde schijven en opgetreden ontregelingen van schijf- en leeskoppen bij computers, computeronderdelen en randapparaten.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 14: Klachten en geschillen

 1. Alle geschillen, hoe dan ook ontstaan, tussen Groenbezorgen en haar opdrachtgever, die niet onderling opgelost kunnen worden, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van Groenbezorgen. Groenbezorgen behoudt daarnaast als eiseres van haar vordering deze aan te brengen bij de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 15: Bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens

 1. Groenbezorgen verplicht zich om, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de informatie over personen, bedrijven en organisaties en in het algemeen alle informatie die ligt in de persoonlijke dan wel bedrijfsmatige sfeer, waarover Groenbezorgen zelf beschikt en waarover haar medewerkers beschikken in verband met de uitvoering van opdrachten, niet aan derden bekend te maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, de opdrachtgever hierom verzoekt of enige wettelijke regeling hiertoe verplicht.
 2. Alleen indien Groenbezorgen persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt voor de opdrachtgever en als gevolg daarvan kwalificeert als verwerker in de zin van de AVG, dan zal Groenbezorgen met betrekking tot de verwerking van deze gegevens voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. De bepalingen in artikel 15.3 tot en met 15.8 zijn in dat geval van toepassing.
 3. Groenbezorgen zal de persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken dan de uitvoering van deze Overeenkomst en zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan daarvoor strikt noodzakelijk is. Groenbezorgen treft passende technische en organisatorisch maatregelen zoals bedoeld in de AVG.
 4. Groenbezorgen zal de betreffende persoonsgegevens op geen enkele wijze delen met derden of derden toegang geven (actief dan wel passief) tot deze persoonsgegevens Groenbezorgen zal geen derde partijen betrekken bij de verwerking van de persoonsgegevens dan zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. De gegevens zullen niet worden verwerkt buiten Nederland.
 5. Groenbezorgen vervult haar eigen verplichtingen en verleent bijstand aan de opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen voortvloeiend uit de AVG. Daaronder vallen in ieder geval ook de rechten van de betrokkene (zoals bedoeld in de AVG), waaronder maar niet beperkt tot het recht op inzage en het recht op gegevenswissing.
 6. Een mogelijke inbreuk op de verplichtingen uit dit artikel en de AVG zal onmiddellijk door Groenbezorgen aan de opdrachtgever worden gemeld. Groenbezorgen zal een verwerkingsregister bijhouden waarin alle mogelijke inbreuken worden bijgehouden.
 7. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal Groenbezorgen alle persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 15.2 naar de keuze van de opdrachtgever in het geheel of gedeeltelijke aan haar terugbezorgen dan wel wissen.
 8. De opdrachtgever heeft het recht om eenmaal per jaar bij Groenbezorgen een audit uit te laten voeren ter controle van de verplichtingen van Groenbezorgen op basis van bovenstaande. De kosten voor een dergelijke audit komen voor rekening van de opdrachtgever.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 16: Conversie

 1. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit een overeenkomst nietig is of door welke andere oorzaak dan ook niet kan worden toegepast, treedt voor deze bepaling van rechtswege automatisch een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het niet toepasselijk beding. Partijen hebben het recht om over deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in overleg te treden.
 2. In dat geval houden de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de overeenkomst zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 17: Wijziging

 1. Groenbezorgen is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval gebruiker tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijziging tegen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Groenbezorgen genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.
Terug naar inhoudsopgave

Module 2: Aanvullende diensten

Artikel 18: Toepasselijkheid Module 2

Module 2 ziet op de aanvullende diensten. Alle bepalingen uit Module 1 zijn van toepassing op Module 2, voor zover de bepalingen uit Module 2 daar niet van afwijken.

Artikel 19: Extra zeker

 1. Zendingen binnen Nederland en België kunnen op verzoek van de Afzender en tegen betaling van de door Groenbezorgen vastgestelde vergoeding ‘Extra Zeker’ worden verzonden. Zendingen zijn daarmee gedekt tegen schade of verlies tot een maximumbedrag van € 500,-.
 2. Zendingen die ‘Extra Zeker’ worden verzonden worden afgeleverd met de volgende servicekaders: - Handtekening voor ontvangst is inbegrepen
 3. Indien er sprake is van aan Groenbezorgen toerekenbare schade ten gevolge van verlies of beschadiging van een Zending die ‘Extra Zeker’ verzonden is, kan de opdrachtnemer aanspraak maken op de verzendkosten alsmede vergoeding van de schade aan de met de Zending vervoerde zaken tot maximaal € 500,-, waarbij de waarde van de zaken overeenkomt met de inkoopwaarde van de zaken van dezelfde leeftijd, en dezelfde uiterlijke staat, ten tijde en ter plaatse van het transport. Ingeval van gebruikte zaken zal geen vergoeding plaatsvinden van gebruiksschade zoals, krassen, deuken, roest, kleurverlies, enzovoort. Groenbezorgen zal nimmer gevolgschade vergoeden.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 20: Aangetekend

 1. Zendingen kunnen op verzoek als ‘Aangetekend’ worden verzonden.
 2. Aangetekende Zendingen worden uitgereikt aan de Geadresseerde, diens gemachtigde of een volwassen huisgenoot. Degene die een aangetekende Zending in ontvangst neemt, dient een ontvangstbewijs te ondertekenen.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 21: Handtekening voor ontvangst

 1. Zendingen binnen Nederland en België kunnen op verzoek van de opdrachtnemer en tegen betaling van de door Groenbezorgen vastgestelde vergoeding onder beding van ‘Handtekening voor ontvangst’ worden aangeboden. In geval van zendingen die door Groenbezorgen zelf bezorgd worden en zendingen met opdracht tot de Aanvullende diensten ‘Extra Zeker en ‘Aangetekend’ maakt de ‘Handtekening voor ontvangst’ standaard deel uit van het Servicekader.
 2. De geadresseerde kan ervoor kiezen de aflevering bij een buur te laten plaatsvinden, in welk geval de ‘Handtekening van ontvangst’ als verstrekt door de buur, geldt als een ‘Handtekening voor ontvangst’ van de geadresseerde.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 22: Niet bij de buren

 1. Zendingen binnen Nederland en België kunnen op verzoek van de opdrachtnemer en tegen betaling van de door Groenbezorgen vastgestelde vergoeding onder beding van ‘Niet Bij Buren’ worden aangeboden. In geval van opdracht tot de Aanvullende dienst ‘Aangetekend’ maakt ‘Niet Bij Buren’ standaard deel uit van het Servicekader.
 2. Zendingen die onder beding van ‘Niet Bij Buren’ worden verzonden worden uitsluitend op het opgegeven adres afgeleverd. Bezorging bij buren is uitgesloten.
Terug naar inhoudsopgave